Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

ขอให้เรารักษาความถูกต้องของธรรมชาติในภายในไว้เถิด

การอนุรักษ์ธรรมชาติภายนอกก็จะไม่เป็นของยากเลย

ธรรมชาติทั้งหลายก็จะถูกจัดการกันอย่างถูกต้อง

ธรรมชาติที่เป็นภายใน พระพุทธเจ้าก็ทรงระบุไว้เอง

ท่านเรียกมันว่าธรรมะธาตุ หรือ ธาตุเฉยๆ ธรรมธาตุ

หรือธาตุแห่งธรรม เป็นตัวแท้ตัวจริงเป็นรากฐานแห่งธรรม

นี่ ธรรมธาตุ แล้วท่านก็ยังระบุไปยัง กฎอิทัปปัจจยตา

กฎอิทัปปัจจยตาคือทุกสิ่งต้องเป็นไปตามปัจจัย ตามเหตุ

ตามปัจจัย ท่านประกาศว่า พระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตจะเกิด

ก็ตาม พระพุทธเจ้าจะไม่เกิดก็ตาม แต่ธรรมธาตุมันมีอยู่เด็ด

ขาดเป็นของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ต้องสนใจอย่างยิ่ง

ธรรมชาติในภายในคือกฎอิทัปปัจจยตา ถ้าเรารักษาธรรมชาติภายในหรือธรรมธาตุ คือ

กฎอิทัปปัจจยตาไว้ได้เท่านั้นแหละ ความเห็นแก่ตัวไม่อาจจะเกิดขึ้นในจิต

จิตจะไม่มีความเห็นแก่ตัว ไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วอะไรจะไปทำลายธรรมชาติล่ะ มันไม่มี

มันเป็นไปไม่ได้ รักษาธรรมชาติในภายในไว้ให้ได้เถิด ธรรมชาติในภายนอกก็จะรักษาตัวมันเองได้

โดยอัตโนมัติ เพราะได้สนใจธรรมชาติในภายใน เมื่อเราไม่มีความเห็นแก่ตัว

เราก็รักษาความบริสุทธิ์งดงามของธรรมชาติไว้ได้

พุทธทาสภิกขุ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน